ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Цей Договір є публічною офертою (пропозицією) Фізичної особи-підприємця КОРНІЄНКО АЛЬОНА МИКОЛАЇВНА (ІПН 3249219046), яка зареєстрована за адресою: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 18а, квартира 3 (далі по тексту – Виконавець) будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі по тексту – Замовник) укласти Договір про надання послуг із вивчення англійської мови дистанційно, тобто через Інтернет (далі по тексту – Договір).
Продавець розміщує публічну оферту на офіційному сайті https://alonakorniienko.com (далі по тексту – Сайт).
Цей Договір є договором приєднання.
E-mail: moc.liamg%40anaiimsenТелефон: +380932095738
1. Визначення термінів.
1.1 Замовник– будь-яка фізична чи юридична особа, яка оплатила Пакет послуг по вивченню англійської мови або особа, на користь якої оплачено Пакет послуг.
1.2 Дистанційний метод навчання – спосіб проведення занять, комунікації, в тому числі у чатах Виконавця, який полягає у використанні Сторонами програм/додатків/месенджерів, які працюють через Інтернет – Skype, Viber, Telegram, Messenger, Zoom, Instagram та інших програм, Визначених Замовником на Сайті.
1.3 Пакет послуг – сукупність навчальних Послуг з вивчення англійської мови, запропонованих Виконавцем Замовнику на Сайті.
1.4 Навчальний курс – сукупність занять, які проводяться Виконавцем Замовнику відповідно до підготовленої навчальної програми, яка складається за наслідками діагностики Замовника і відповідає рівню знання англійської мови останнього, його цілям і завданням.
1.5 Навчальний план– документ по організації процесунадання послуг, які є предметом цього Договору із визначенням графіку та тем кожного заняття для Замовника.
2. Предмет Договору
2.1 За цим Договором Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги з вивчення іноземних мов дистанційно, які Замовник зобов'язується прийняти та оплатити на умовах і в порядку, визначених у цьому Договорі.
2.2 Послуги з вивчення англійської мови надаються Замовнику на занятті індивідуально, в групі або у записі.
2.3 Виконавець гарантує структурований навчальний курс за навчальним планом, при цьому Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих послуг цілям, завданням, уявленням та/або бажанням Замовника.
3. Навчальний процес
3.1. Замовник самостійно обирає Пакет послуг через Сайт.
3.2. Запис на навчання відбувається у перші дні початку курсу.
3.3. Навчальний процес відбувається згідно з графіком навчання визначеним спільно Замовником та Виконавцем, з урахуванням завантаженості Замовника.
3.4. Замовник та Виконавець мають право коригувати графік навчання відповідно до умов цього розділу.[12]
3.4.1. Виконавець може коригувати дату і годину початку занять та графік надання Послуг шляхом перенесення заняття в зв'язку з настанням обставин, які не залежать від волі Виконавця (наприклад, державні свята, хвороба, тощо), попередньо повідомивши про це Замовника не пізніше, ніж за 12 годин до початку запланованого заняття.
3.5. Початком занять по Пакету послуг є перше заняття за розкладом, а закінченням - останнє заняття за розкладом.
4. Права та обов'язки Сторін
4.1. Виконавець зобов'язаний:- надавати Замовнику Послуги якісно та в обсязі, обраному Замовником відповідно до умов цього Договору;- забезпечити своєчасне, згідно з розкладом та програмою, проведення занять із Замовником, своєчасно повідомляти Замовника про перенесення занять, передбачених навчальним планом, з одночасним узгодженням дати, на яку перенесено вказане заняття.
4.2. Виконавець має право:- отримувати плату за Послуги відповідно до умов цього Договору;- у будь-який момент відмовити Замовнику в надані Послуг та розірвати Договір у разі, якщо його поведінка під час отримання Послуг не дає змоги Виконавцю належно виконувати свої обов'язки та надавати інформацію в рамках навчального плану, у разі порушення Замовником графіку відвідування занять, а також у разі зневажливого ставлення Замовника до працівників Виконавця. У такому разі кошти, які були сплачені Замовником за надання Послуг, не повертаються;
4.3. Замовник зобов'язаний:- сумлінно виконувати умови цього Договору, а також виконувати вимоги, описані на Сайті, дотримуватися загальноприйнятих етичних правил поведінки;- вчасно з'являтися на заняття. У разі відсутності Замовника на занятті, без попереднього погодження з Виконавцем у відповідності до умов цього Договору, Замовник позбавляється права висувати будь-які претензії до Виконавця;- забезпечувати лише персональний доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність Виконавця;- використовувати усі навчальні матеріали виключно для цілей виконання цього Договору та не порушувати інтелектуальної власності Виконавця на навчальні матеріали та методики.
4.4. Замовник має право:- отримувати Послуги, відповідно до положень цього Договору;- отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються;
5. Вартість послуг, порядок розрахунків та повернення коштів (Відшкодування)
5.1. Вартість Послуг зазначається Виконавцем на Сайті та варіюється залежно від Пакету послуг.
5.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця авансовим платежем до початку надання Послуг.
5.3. Оплата здійснюється перерахуванням на банківський рахунок Виконавця.
5.4. Датою оплати Послуг Замовником вважається дата зарахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.
5.5. Виконавець має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника, здійснювати зміну вартості Послуг, що надаються, опублікувавши нові тарифи на Сайті. Нова вартість Послуг вступає в дію з моменту публікації відповідної інформації на Сайті або після відповідного повідомлення Замовнику в процесі оформлення замовлення, якщо інформація про зміну вартості Послуг ще не опублікована на Сайті і не поширюється на вже оплачені Замовником Послуги.
5.6. Виконавець може повернути кошти Замовнику до того як Замовник розпочав заняття, або відвідав не більше одного заняття. В інших випадках Виконавець кошти не повертає.
5.7. Повернення грошових коштів здійснюється шляхом особистого подання Замовником на електронну адресу moc.liamg%40anaiimsen: письмової заяви
6. Відповідальність сторін
6.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.
6.2. За порушення Замовником права інтелектуальної власності Виконавця, Замовник сплачує штраф у розмірі 1000 (одна тисяча) євро за кожне порушення.
6.3. Замовник несе персональну відповідальність за інформацію, яка надається ним при оформленні Пакету послуг.
7. Вирішення спорів
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавством України.
8. Обставини непереборної сили
8.1. У разі настання обставин непереборної сили, тобто обставин, які виникли і діють незалежно від волі Сторін і які Сторона об'єктивно не могла передбачити і запобігти, якщо ці обставини перешкоджають належному виконанню Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, термін виконання цієї Стороною своїх зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії обставин непереборної сили, але не більше ніж на 3 (три) місяці.
8.2. До обставин непереборної сили належать війни та інші військові дії, землетруси, повені та інші стихійні лиха, прийняття органами державної влади та місцевого самоврядування нормативно-правових актів та інші подібні обставини, що перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
8.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону про настання зазначених обставин і про передбачуваний строк їх дії протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх настання (з додаванням доказів існування таких обставин: документа, виданого Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом).
8.4. Якщо обставини непереборної сили або їх наслідки діють більше 3 (трьох) місяців, Сторони на підставі взаємних переговорів можуть розірвати цей Договір.
9. Набрання чинності та строк дії договору
9.1. Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції укласти Договір.
9.2. Замовник Послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами шляхом сукупного виконання наступних дій:
9.2.1. обрання бажаного Пакету послуг, інформація про який розміщена на Сайті;
9.2.2. подання заявки через форму запису на навчальний курс, яка розміщена на Сайті;
9.2.3. оплата Замовником Послуг Виконавця.
9.3. Факт оплати Замовником Послуг навчання свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених у цьому Договорі.
9.4. У випадку, якщо після припинення дії цього Договору між Сторонами чи його розірвання не проведено остаточний розрахунок, то розірвання чи припинення цього Договору не є підставою для відмови Сторін від проведення остаточного розрахунку.
10. Прикінцеві положення
10.1. Цей Договір виступає договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
10.2. Виконавець залишає за собою право вносити односторонні зміни в цей Договір з попередньою публікацією їх на Сайті.
10.3. Нова редакція Договору набуватиме чинності з дати її розміщення Виконавцем на Сайті.
10.4. Акцептуванням Договору або оформленням Замовлення, Покупець надає згоду на збір та обробку власних персональних даних в цілях цього Договору, а також надає право на включення своїх персональних даних до бази Замовників Виконавця.
10.5. Виконавець має право надсилати Покупцю смс-повідомлення, листи на електронну пошту, телефонувати з метою повідомлення про новинки, акції чи іншої інформації, не пов'язаної з конкретним замовленням.